O szkole

 

WIĘCEJ O SZKOLE 

 

DYREKTOR: dr Bartłomiej Wesołowski

 WICEDYREKTOR: mgr Krystyna Polińska

   WICEDYREKTOR: mgr Beata Sigłowy-Kaproń  

Szkoła mieści się w warszawskiej dzielnicy Wawer. Jej historia sięga 1962 roku, kiedy to 3 września oddano budynek do użytku. W 1970 roku szkoła otrzymała patrona, którym do dziś jest Bronisław Czech - wybitny polski sportowiec, patriota, bohater. W 2011 roku utworzono Zespół Szkół nr 116, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 86 oraz Gimnazjum nr 102. Zespół istniał do 2017 roku, w którym w wyniku wprowadzonych zmian przekształcił się w samodzielną szkołę podstawową. 

W szkole duży nacisk kładzie się na szeroko pojętą dyscyplinę, która w połączeniu z poczuciem obowiązku, sumienności, własnej wartości i otwartości na innych leży u podstaw sukcesu dydaktyczno-wychowawczego. Wychowanie rozumie się jako wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze społecznym, psychicznym, emocjonalnym, intelektualnym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, a przede wszystkim zbliżanie się do wartości najwyższych, takich jak prawda, sprawiedliwości, dobro, piękno oraz kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz społecznych i proekologicznych.

Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracowniami przedmiotowymi. Teren wokół budynku szkoły jest zagospodarowany w sposób umożliwiający różnorodną aktywność dzieci i młodzieży. Uczniowie mają do dyspozycji plac zabaw, boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, boiska do koszykówki, salę gimnastyczną oraz mniejsze sale do ćwiczeń. Szkoła oferuje szeroką paletę zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych, w tym, np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe. Uczniowie mają możliwość brania udziału w licznych imprezach, programach edukacyjnych, konkursach i zawodach organizowanych zarówno w szkole, jak i poza nią. W życie szkoły czynnie włącza się samorząd szkolny. Szkoła bierze udział w licznych projektach i programach, w tym realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi – instytucjami, ośrodkami, szkołami wyższymi.  

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polegająca na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, psycholog, pedagog i logopeda. Służą oni uczniom oraz rodzicom pomocą i wsparciem. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole prowadzone są, między innymi, zajęcia specjalistyczne, w tym logopedyczne, rewalidacyjne, terapii pedagogicznej. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

W szkole podejmuje się liczne działania w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. W działaniach tych szkoła współpracuje ze strażą miejską, policją oraz innymi instytucjami. Sytuacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa jest w szkole na bieżąco monitorowana. Wszelkie zjawiska zagrażające bezpieczeństwu są monitorowane, a problemy rozwiązywane przy udziale psychologa i pedagoga szkolnego oraz w razie potrzeby zgłaszane odpowiednim służbom. W szkole działa monitoring oraz wprowadzane są zasady i procedury mające na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa.

W szkole działa świetlica szkolna, która jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej działalności Szkoły. Zajęcia świetlicowe odbywają się w budynku Szkoły oraz poza nim. Świetlica zapewnienia uczniom opiekę wychowawczą umożliwiającą im wszechstronny rozwój, wdraża uczniów do odpowiedniego organizowania sobie wolnego czasu, organizuje pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych.

W Szkole funkcjonuje biblioteka, której zadaniem jest, przede wszystkim, wspomaganie procesu nauczania i wychowania, rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez podejmowanie działań popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych. Biblioteka organizuje konkursy, wystawy tematyczne, imprez i warsztaty czytelnicze, a także pomaga uczniom w samokształceniu poprzez tworzenie warunków do poszukiwania i porządkowania informacji z różnych źródeł.

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej oraz sklepiku. Posiłki przygotowywane są na miejscu w funkcjonującej kuchni szkolnej. Zorganizowana jest też opieka pielęgniarki.

W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, w tym dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz tzw. "zerówki" dla dzieci 5 i 6 - letnich, jak również oddziały gimnazjalne.

Głównym celem Szkoły jest dążenie do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy  i  dbanie o ich harmonijny rozwój, przede wszystkim, poprzez: przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości pozwalających zrozumieć otaczający świat; kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie; rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki; kształtowanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy do wykonywania zadań praktycznych i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne  funkcjonowanie we współczesnym świecie; kształtowanie postawy obywatelskiej oraz postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

 

Otrzymane certyfikaty, tytuły:

"Szkoła z klasą"

"Szkoła bez przemocy"

"Varsavianistyczna szkoła"

"Ratownik żywności"

Certyfikat Polskiej Akcji Humanitarnej "Od grosika do złotówki" 

WIĘCEJ O SZKOLE